REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ŚWIADCZENIA USŁUG

Fundacja Nasz Przyjazny Dom, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000474643, NIP: 5851467060, REGON: 221954292, posiadająca siedzibę w Sopocie przy ul. Władysława IV 1C, e-mail: biuro@npd.org.pl, tel: +48 531 772 550 – prowadzi za pośrednictwem strony internetowej: 1. www.rehasopot.pl sklep internetowy umożliwiający zakup usług Reha Sopot, 2. www.chummyhouse.pl umożliwiający zakup usług Chummy House Sopot, 3. www.meetinsopot.pl umożliwiający zakup usług Meet In Sopot.

§ 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Reha Sopot, Chummy House Sopot, Meet In Sopot, w skrócie RS, CHS, MIS – Fundacja Nasz Przyjazny Dom, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000474643, NIP: 5851467060, REGON: 221954292;
 2. serwis – sklep internetowy RS, CHS, MIS prowadzony pod adresem rehasopot.pl, chummyhouse.pl, meetinsopot.pl
 1. klient – każdy podmiot zawierający umowę z RS, CHS, MIS przy czym klientem może być konsument lub przedsiębiorca;
 2. konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z RS, CHS, MIS w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierająca umowę z RS, CHS, MIS w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem za pośrednictwem serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności klienta RS, CHS, MIS
 5. regulamin – niniejszy regulamin;
 6. zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie usług z RS, CHS, MIS.

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z serwisu przez klientów jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Klienci mają obowiązek zapoznania się z regulaminem i zaakceptowania go przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.
 3. Wymagania techniczne urządzeń, za pośrednictwem których Klient zamierza korzystać z serwisu, są następujące:
  a) urządzenie powinno posiadać wyświetlacz umożliwiający wyświetlanie stron internetowych,
  b) urządzenie powinno posiadać połączenie z Internetem,
  c) na urządzeniu powinna być zaistalowana dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  d) na urządzeniu powinna być włączona obsługa skryptów JavaScript,
  e) na urządzeniu powinna być włączona włączona obsługa plików Cookie.
 4. Klienci korzystający z serwisu mają obowiązek stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.
 5. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyber bezpieczeństwa lub naruszenia RODO, klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt Fundacji Nasz Przyjazny Dom.
 6. Zasady przechowywania przez Fundację Nasz Przyjazny Dom plików cookies na urządzeniach klienta, a także dostępu RS, CHS, MIS  do plików cookies określa Polityka prywatności.

§ 3 PRAWA AUTORSKIE

 1. Właścicielem serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest DIZAJN INTERNATIONAL sp. z o.o.
 2. Część danych zamieszczonych w serwisie jest chroniona prawami autorskimi należącymi do innych podmiotów i jest wykorzystywana przez Fudnację Nasz Przyjazny Dom, Reha Sopot, Chummy House, Meet In Sopot na podstawie stosownych licencji.
 3. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą komunikacji drogą elektroniczną ich prawnego właściciela

§ 4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem serwisu należy:
  a) wybrać usługę, a następnie kliknąć przycisk „zamów” lub „kup”,
  b) zaakceptować regulamin i Politykę Prywatności RS, CHS, MIS,
  c) wypełnić formularz, w tym wskazać swój adres e-mail i wybrać termin rezerwacji oraz uzupełnić inne obowiązkowe pola
 2. Klient może umówić się na wizytę fizjoterapeutyczną bądź dokonać rezerwacji pokoju lub sali konferencyjnej róweniż osobiście w siedzibie RS, CHS, MIS przy ul. Władysława IV 1C w Sopocie, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 535 288 892 lub mailowo: zdrowie@rehasopot.pl , office@meetinsopot.pl, pokoje@chummyhouse.pl. 
 3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej RS, CHS, MIS wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.

§ 5 ZAWARCIE UMOWY

 1. Do zawarcia umowy pomiędzy klientem a RS, CHS, MIS konieczne jest złożenie przez klienta zamówienia, akceptacja regulaminu i Polityki Prywatności. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z klientem.
 2. Po złożeniu zamówienia RS, CHS, MIS lub wyznaczeni pośrednicy sprzedaży niezwłocznie potwierdzają jego otrzymanie przesyłając klientowi wiadomość e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej. Umowa pomiędzy klientem a Fundacją Nasz Przyjazny Dom zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.
 3. Obowiązek zapłaty za złożenie zamówienie powstaje z chwilą zawarcia umowy. Zapłata może zostać dokonana gotówką, kartą,przelewem na konto RS, CHS, MIS o nr 55 1090 1098 0000 0001 4697 5507 lub za pomocą pośrednika płatności (Przelewy24, Blik, Stripe) na stronie rehasopot.pl , Chummy House o nr  77 1090 1098 0000 0001 5283 5948 , Meet In Sopot o nr 35 1090 1098 0000 0001 5218 3215. Zapłata powinna zostać dokonana przed terminem rezerwacji.
 4. W przypadku wyboru pakietu usług – subskrypcji umowa zostaje zawarta na czas określony 6 miesięcy / 2 miesiące / 3 miesiące bez możliwości wypowiedzenia liczony od dnia pierwszej wizyty z płatnością podzieloną na miesięczne raty zgodnie z wybranym pakietem.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZMIANA TERMINU REZERWACJI

 1. Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, RS, CHS, MIS jest zobowiązana do zwrotu uiszczonego wynagrodzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. RS, CHS, MIS dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 3. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli RS, CHS, MIS wykonała usługę. Akceptując niniejszy regulamin Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej wykonania przez RS, CHS, MIS.
 4. Zmiana terminu wizyty jest możliwa na wniosek Klienta złożony co najmniej 2 dni robocze przed planowanym zabiegiem w godzinach otwarcia RS, CHS, MIS, pod warunkiem posiadania przez RS, CHS, MIS wolnych miejsc. W przypadku wizyt poniedziałkowych – odwołanie wizyty powinno nastąpić do poprzedzającego piątku. W przypadku wizyt następujących po dniach wolnych/świętach odwołanie wizyty powinno nastąpić do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień świąteczny. Te same zasady dotyczą odwołania wizyty przez RS, CHS, MIS z przyczyn leżących po stronie RS, CHS, MIS, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku Klient będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Wspólnie ustalony nowy termin wizyty nie powinien wykraczać poza okres trzech miesięcy od daty zakupu.
 5. Spóźnienie na umówioną wizytę może spowodować skrócenie czasu zabiegu, bądź jego odwołanie.
 6. Zmiana terminu rezerwacji sali konferencyjnej lub pokoju jest możliwa na wniosek klienta złożony co najmniej pięć dni roboczych przed terminem rezerwacji, pod warunkiem dostępności sali konferencyjnej / pokoju.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wniosek o zmianę terminu rezerwacji należy przesłać na adres e-mail RS, CHS, MIS: office@rehasopot.pl, office@meetinsopot.pl office@chummyhouse.pl. Wniosek o zmianę terminu rezerwacji jest rozpatrywany niezwłocznie. Zgłoszenie wniosku o zmianę terminu rezerwacji możliwe jest również osobiście w siedzibie Fundacji Nasz Przyjazny Dom przy ul. Władysława IV 1C w Sopocie oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 535 288 892. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane listownie na adres Fundacji Nasz Przyjazny Dom.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu.

 

§ 7 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 1. Fundacja Nasz Przyjazny Dom zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Nasz Przyjazny Dom.
  *Data publikacji strony internetowej: 2022-08-08,
  * Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-03,
 2. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 3. Treści niedostępne
  – nie wszystkie obrazy posiadają tekst alternatywny,
  – w niektórych formularzach brakuje etykiet pól.
 4. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
  – deklarację sporządzono 8 sierpnia 2022 r.,
  – deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 31 sierpnia 2023 r.,
  – deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
  e-mail: biuro@npd.org.pl
  telefon: +48 531 772 550

   

   

 6. Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 7. Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Na niedotrzymanie ww. terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
   Organ nadzorujący: Rada Fundacji NPD
 Adres: Władysława IV 1C, Sopot
 E-mail: biuro@npd.org.pl

   Telefon: +48 535 288 892
   
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: bip.brpo.gov.pl

§ 8 DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA SIEDZIBY RS, CHS, MIS DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Podmiot zapewnia w budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 2. Podmiot zastosował w budynku rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 3. Podmiot zapewnia wstęp do w budynku osobie korzystającej z pomocy psa asystenckiego.
 4.  

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów związanych ze świadczeniem usług elektronicznych lub realizacją zamówień złożonych przez Klienta.
 2. RS, CHS, MIS jest zobowiązana do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.
 4.  

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. RS, CHS, MIS dokona wszelkich starań by usługi serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 2. RS, CHS, MIS zastrzega sobie prawo zmiany informacji umieszczonych w serwisie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia usługobiorców korzystających z serwisu.
 3. RS, CHS, MIS zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym usługobiorców.
 4. RS, CHS, MIS zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym usługobiorców.
 5. RS, CHS, MIS zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez usługobiorców.
 6.  
 7.  
Skip to content