REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ŚWIADCZENIA USŁUG

Fundacja Nasz Przyjazny Dom, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000474643, NIP: 5851467060, REGON: 221954292, posiadająca siedzibę w Sopocie przy ul. Władysława IV 1C, e-mail: biuro@npd.org.pl, tel: +48 531 772 550 – prowadzi za pośrednictwem strony internetowej www.rehasopot.pl sklep internetowy umożliwiający zakup usług Reha Sopot, www.chummyhouse.pl, www.meetinsopot.pl .

§ 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Reha Sopot, Chummy House, Meet In Sopot – Fundacja Nasz Przyjazny Dom, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000474643, NIP: 5851467060, REGON: 221954292;
 2. serwis – sklep internetowy Reha Sopot prowadzony pod adresem rehasopot.pl, chummyhouse.pl, meetinsopot.pl
 1. klient – każdy podmiot zawierający umowę z Reha Sopot, Chummy House, Meet In Sopot, przy czym klientem może być konsument lub przedsiębiorca;
 2. konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z Reha Sopot, Chummy House, Meet In Sopot w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierająca umowę z Reha Sopot w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem za pośrednictwem serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności klienta i Reha Sopot, Chummy House, Meet In Sopot;
 5. regulamin – niniejszy regulamin;
 6. zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie usług z Reha Sopot, Chummy House, Meet In Sopot.

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z serwisu przez klientów jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Klienci mają obowiązek zapoznania się z regulaminem i zaakceptowania go przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.
 3. Wymagania techniczne urządzeń, za pośrednictwem których Klient zamierza korzystać z serwisu, są następujące:
  a) urządzenie powinno posiadać wyświetlacz umożliwiający wyświetlanie stron internetowych,
  b) urządzenie powinno posiadać połączenie z Internetem,
  c) na urządzeniu powinna być zaistalowana dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  d) na urządzeniu powinna być włączona obsługa skryptów JavaScript,
  e) na urządzeniu powinna być włączona włączona obsługa plików Cookie.
 4. Klienci korzystający z serwisu mają obowiązek stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.
 5. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyber bezpieczeństwa lub naruszenia RODO, klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt Reha Sopot.
 6. Zasady przechowywania przez Fundację Nasz Przyjazny Dom plików cookies na urządzeniach klienta, a także dostępu Reha Sopot do plików cookies określa Polityka prywatności.

§ 3 PRAWA AUTORSKIE

 1. Właścicielem serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest DIZAJN INTERNATIONAL sp. z o.o.
 2. Część danych zamieszczonych w serwisie jest chroniona prawami autorskimi należącymi do innych podmiotów i jest wykorzystywana przez Fudnację Nasz Przyjazny Dom, Reha Sopot, Chummy House, Meet In Sopot na podstawie stosownych licencji.

§ 4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Właścicielem serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest DIZAJN INTERNATIONAL sp. z o.o.
 2. Część danych zamieszczonych w serwisie jest chroniona prawami autorskimi należącymi do innych podmiotów i jest wykorzystywana przez Fudnację Nasz Przyjazny Dom, Reha Sopot, Chummy House, Meet In Sopot na podstawie stosownych licencji.

§ 5 ZAWARCIE UMOWY

 1. Do zawarcia umowy pomiędzy klientem a Reha Sopot, Chummy House, Meet In Sopot konieczne jest złożenie przez klienta zamówienia, akceptacja regulaminu i Polityki Prywatności. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z klientem.
 2. Po złożeniu zamówienia Reha Sopot, Meet In Sopot, Chummy House lub wyznaczeni pośrednicy sprzedaży niezwłocznie potwierdzają jego otrzymanie przesyłając klientowi wiadomość e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej. Umowa pomiędzy klientem a Fundacją Nasz Przyjazny Dom zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.
 3. Obowiązek zapłaty za złożenie zamówienie powstaje z chwilą zawarcia umowy. Zapłata może zostać dokonana gotówką, kartą,przelewem na konto Reha Sopot o nr 55 1090 1098 0000 0001 4697 5507 lub za pomocą pośrednika płatności (Przelewy24, blik, Stripe) na stronie rehasopot.pl , Chummy House o nr  77 1090 1098 0000 0001 5283 5948 , Meet In Sopot o nr 35 1090 1098 0000 0001 5218 3215. Zapłata powinna zostać dokonana przed terminem rezerwacji.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZMIANA TERMINU REZERWACJI

 1. Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, Reha Sopot jest zobowiązana do zwrotu uiszczonego wynagrodzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Reha Sopot dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 3. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Reha Sopot wykonała usługę. Akceptując niniejszy regulamin Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej wykonania przez Reha Sopot.
 4. Zmiana terminu wizyty fizjoterapeutycznej jest możliwa na wniosek Klienta złożony co najmniej dwa dni robocze przed planowanym zabiegiem w godzinach otwarcia gabinetu Reha Sopot, pod warunkiem posiadania przez Reha Sopot wolnych miejsc. W przypadku wizyt poniedziałkowych – odwołanie wizyty powinno nastąpić do poprzedzającego piątku. W przypadku wizyt następujących po dniach wolnych/świętach odwołanie wizyty powinno nastąpić do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień świąteczny. Te same zasady dotyczą odwołania wizyty przez Fizjoterapeutę z przyczyn leżących po stronie Reha Sopot, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku Klient będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Wspólnie ustalony nowy termin wizyty nie powinien wykraczać poza okres trzech miesięcy od daty zakupu.
 5. Spóźnienie na umówioną wizytę fizjoterapeutyczną może spowodować skrócenie czasu zabiegu, bądź jego odwołanie.
 6. Zmiana terminu rezerwacji sali konferencyjnej lub pokoju jest możliwa na wniosek klienta złożony co najmniej pięć dni roboczych przed terminem rezerwacji, pod warunkiem dostępności sali konferencyjnej / pokoju.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wniosek o zmianę terminu rezerwacji należy przesłać na adres e-mail Reha Sopot: office@rehasopot.pl. Wniosek o zmianę terminu rezerwacji jest rozpatrywany niezwłocznie. Zgłoszenie wniosku o zmianę terminu rezerwacji możliwe jest również osobiście w siedzibie Reha Sopot przy ul. Władysława IV 1C w Sopocie oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 531 772 550. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane listownie na adres Reha Sopot.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, zgodnie z poniższym wzorem:

§ 7 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 1. Fundacja Nasz Przyjazny Dom zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Nasz Przyjazny Dom.

  *Data publikacji strony internetowej: 2022-08-08,
  * Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-31,

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne
  1. nie wszystkie obrazy posiadają tekst alternatywny,
  2. w niektórych formularzach brakuje etykiet pól.
  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
  1. deklarację sporządzono 8 sierpnia 2022 r.,
  2. deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 31 sierpnia 2023 r.,
  3. deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
  e-mail: biuro@npd.org.pl
  telefon: +48 535 288 892.

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Na niedotrzymanie ww. terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  Organ nadzorujący: Rada Fundacji NPD
   Adres: Władysława IV 1C, Sopot
   E-mail: biuro@npd.org.pl
  Telefon: +48 535 288 892

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: bip.brpo.gov.pl

§ 8 DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA SIEDZIBY REHA SOPOT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Podmiot zapewnia w budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 2. Podmiot zastosował w budynku rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 3. Podmiot zapewnia wstęp do w budynku osobie korzystającej z pomocy psa asystenckiego.
 4.  

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów związanych ze świadczeniem usług elektronicznych lub realizacją zamówień złożonych przez Klienta.
 2. Reha Sopot jest zobowiązana do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.
 4.  

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reha Sopot dokona wszelkich starań by usługi serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 2. Reha Sopot zastrzega sobie prawo zmiany informacji umieszczonych w serwisie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia usługobiorców korzystających z serwisu.
 3. Reha Sopot zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym usługobiorców.
 4. Reha Sopot zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym usługobiorców.
 5. Reha Sopot zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez usługobiorców.
 6.  
 7.  
Skip to content