Deklaracja dostępności

Fundacja Nasz Przyjazny Dom zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Nasz Przyjazny Dom.


*Data publikacji strony internetowej: 2022-08-08,
* Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-31,

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. nie wszystkie obrazy posiadają tekst alternatywny,
 2. w niektórych formularzach brakuje etykiet pól.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 1. deklarację sporządzono 8 sierpnia 2022 r.,
 2. deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 31 sierpnia 2023 r.,
 3. deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

e-mail: biuro@npd.org.pl

telefon: +48 535 288 892.

 

Każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 1. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   

 2. Na niedotrzymanie ww. terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


Organ nadzorujący: Rada Fundacji NPD
 Adres: Władysława IV 1C, Sopot
 E-mail: biuro@npd.org.pl
Telefon: +48 535 288 892


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: bip.brpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA SIEDZIBY REHA SOPOT, MEET IN SOPOT, CHUMMY HOUSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Podmiot zapewnia w budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. 
 2. Podmiot zastosował w budynku rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 3. Podmiot zapewnia wstęp do w budynku osobie korzystającej z pomocy psa asystenckiego.
Skip to content